Privacybeleid

Data privacy information

1.    Inleiding

Wij stellen uw belangstelling voor de online aanbiedingen van HANSA-FLEX AG (hierna ‘HANSA-FLEX’ genoemd) op prijs. Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk en we willen u een veilig gevoel geven wanneer u onze website bezoekt en tijdens alle zakelijke en communicatieve processen die u met ons deelt. Om die reden nemen we de bescherming van uw gegevens en de geldende wettelijke voorschriften zeer serieus.

Het doel van dit privacy beleid is om u uitgebreid te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Dit privacy beleid is een aanvulling op onze algemene voorwaarden te vinden op www.hansaflex.nl.

U vindt de huidige versie van ons privacybeleid op de HANSA-FLEX-website onder ‘Data Privacy’.

HANSA-FLEX heeft en behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy beleid te wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer HANSA-FLEX nieuwe of gewijzigde diensten ter beschikking stelt of in het geval van wettelijke veranderingen of veranderingen in de rechtspraak. 
Dit is alleen mogelijk wanneer de gerechtvaardigde belangen van HANSA-FLEX voorop staan en dit voor de gebruiker redelijk is. HANSA-FLEX zal de klant tijdig informeren over de wijzigingen van dit privacy beleid, zowel via de interne gebruikersservice als via e-mail naar het e-mailadres dat de gebruiker in de interne gebruikersservice heeft opgegeven.

2.    Verantwoordelijke instantie in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

HANSA-FLEX AG
Zum Panrepel 44
28307 Bremen
Duitsland
Tel.: +49 421 48 90 70
Fax: +49 421 48 90 748
E-mail: infohansa-flexcom
Website: 
www.hansa-flex.com

Directie: Thomas Armerding (voorzitter), Uwe Buschmann, Christian-Hans Bültemeier
Voorzitter van de raad van toezicht: Tim Hollweg

Kantongerecht Bremen HRB 26530 HB; zetel van de maatschappij: Bremen
Btw-nr. DE170352164

 

Contactpersoon voor gegevensbescherming (functionaris voor gegevensbescherming)

Wij vinden uw vertrouwen belangrijk. Daarom willen wij u op elk moment te woord staan met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens. Neem daarvoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Algemene Functionaris voor gegevensbescherming van HANSA-FLEX AG

Max Danne
HANSA-FLEX AG
Zum Panrepel 44
28307 Bremen
Tel.: +49 421 48 90 7 221
Fax: +49 421 48 90 7 930
E-mail: datenschutzhansa-flexcom.

 

3.    Algemene beginselen

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland, met name de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet (Tw) en dergelijke, en de voorschriften inzake gegevensbescherming van de Europese Unie.
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit is vereist voor het beschikbaar stellen van een functionerende website en onze inhoud en diensten (art. 6 lid 1 punt f AVG). Onder ‘Verzameling van gegevens van websitebezoekers’ is meer informatie te vinden over de gegevens die we verzamelen.
Verdere persoonsgegevens worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als u hiervoor toestemming geeft en deze gegevens vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag, zoekopdracht, sollicitatie of bestelling via ons e-mailadres, ons contactformulier of via onze internetpagina’s, bij de registratie voor de door HANSA-FLEX aangeboden diensten met verplichte registratie, aanmelding voor onze nieuwsbrief of voor de sluiting, inhoudelijke uitwerking of wijziging en afwikkeling van een overeenkomst over het gebruik van de door HANSA-FLEX aangeboden diensten met verplichte registratie en de aankoop van de door HANSA-FLEX aangeboden goederen en diensten en voor de facturatie (art. 6 lid 1 punt a AVG).
Uw persoonsgegevens kunnen niet ingezien worden door andere gebruikers van de HANSA-FLEX-website. 

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens

Indien we van de betrokkene toestemming krijgen voor het verwerken van persoonsgegevens dient art. 6 lid 1 punt a AVG als rechtsgrondslag.
Indien een verwerking van persoonsgegevens is vereist voor de vervulling van een overeenkomst waarbij de betrokkene de overeenkomst sluitende partij is, dient art. 6 lid 1 punt b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die zijn vereist voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Indien een verwerking van persoonsgegevens is vereist is voor de vervulling van een wettelijke verplichting die onze onderneming moet nakomen, dient art. 6 lid 1 punt c AVG als rechtsgrondslag.
Indien de verwerking van persoonsgegevens is vereist vanwege de vitale belangen van de betrokkene of andere natuurlijke personen dient art. 6 lid 1 punt d AVG als rechtsgrondslag.
Indien de verwerking van persoonsgegevens is vereist omwille van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang dient art. 6 lid 1 punt f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.
Gerechtvaardigde belangen kunnen met name zijn:

 • het beantwoorden van aanvragen,
 • de uitvoering van direct-marketingdiensten
 • het beschikbaar stellen van diensten en/of informatie aan een gebruiker,
 • de verwerking en verstrekking van persoonsgegevens voor interne of administratieve doeleinden,
 • de werking en het beheer van onze website,
 • de technische support die we bieden aan gebruikers,
 • het vermijden en onthullen van fraude en strafbare feiten,
 • de beveiliging tegen dubieuze debiteuren met betrekking tot aanvragen van gebruikers over de levering van producten en diensten; en/of
 • het waarborgen van de bescherming van het netwerk en gegevens, mits deze belangen telkens verenigbaar zijn met de geldende wetgeving en met de rechten en vrijheid van gebruikers.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden voor reclame- of marketingdoeleinden of voor andere doeleinden, met name commerciële en/of handelsdoeleinden, tenzij u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden, of als wij een overeenstemming hebben gesloten met een dienstverlener voor de contractafwikkeling, of het verstrekken van gegevens op grond van wettelijke voorschriften uitdrukkelijk toegelaten of zelfs voorgeschreven is.

Uw rechten als betrokkene

Uw rechten als betrokkene met betrekking tot HANSA-FLEX zijn als volgt.
U heeft het recht

 • om van ons een bevestiging te verlangen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, heeft u het recht geïnformeerd te worden over deze persoonsgegevens en de informatie die in art. 15 AVG staat uitgewerkt.
 • om van ons te verlangen dat we uw persoonsgegevens binnen de beperkingen van art. 20 AVG in een gangbaar elektronisch, machine leesbaar bestandsformaat aan u ter beschikking stellen. Dit geldt ook voor het verstrekken van gegevens (indien mogelijk) aan een door u aangewezen verantwoordelijke.
 • om van ons te verlangen dat wij uw gegevens wijzigen indien ze onjuist, niet relevant en/of onvolledig zijn. Onder rectificatie valt ook de vervollediging door verklaringen of kennisgevingen.
 • om van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, indien een van de gronden in art. 17 AVG van toepassing is. Gegevens die zijn onderworpen aan een wettelijke bewaringstermijn mogen wij helaas niet verwijderen. Indien u wilt dat wij in de toekomst geen gegevens meer van u verzamelen of u niet wilt dat wij contact met u opnemen, dan nemen wij u graag op in een lijst met geblokkeerde adressen.
 • om elke toestemming die u heeft verleend te herroepen, zonder dat u daarvan nadeel ondervindt.
 • om van ons een beperking van de verwerking te verlangen, wanneer er sprake is van een van de voorwaarden uit art. 18 AVG.
 • op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die betrekking hebben op uw specifieke situatie. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij we kunnen bewijzen dat onze belangen zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (art. 21 AVG).

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, dan kunt u, zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen, contact opnemen:

 • per brief aan HANSA-FLEX (zie impressum),
 • per e-mail aan datenschutzhansa-flexcom.
 • met een bevoegde toezichthoudende instantie in de EU-lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van een vermoedelijke overtreding.

4.    Verzameling van gegevens van websitebezoekers

In principe kunt u de website www.hansa-flex.com bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Elke toegang tot onze website en de bestanden ervan wordt echter geregistreerd en opgeslagen in een serverlogbestand. Tijdens dit proces worden alleen de gegevens die uw internetbrowser ons ter beschikking stelt automatisch verzameld en opgeslagen in ons serverlogbestand. Hieronder vallen:

 • soort browser/versie
 • gebruikte besturingssysteem
 • referrer URL (de daarvoor bezochte website)
 • hostnaam van de computer die toegang probeert te krijgen (IP-adres)
 • tijd en datum van de serveraanvraag
 • naam van het opgeroepen bestand
 • hoeveelheid overgedragen bestanden
 • rapport over geslaagde toegang

Zonder deze gegevens zou het technisch gedeeltelijk niet mogelijk zijn om de inhoud van de website weer te geven. Om die reden is het noodzakelijk om bovenstaande gegevens te verzamelen. Wij kunnen deze gegevens niet toekennen aan bepaalde personen. De gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Onder voorbehoud van geldende wettelijke bewaarplichten worden de IP-adressen van gebruikers geanonimiseerd of verwijderd nadat ze de website hebben verlaten. Bij een anonimisering worden de IP-adressen zo gewijzigd dat de afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen niet meer of alleen met een naar verhouding onredelijke hoeveelheid tijd, kosten en arbeidskracht aan een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegekend.

De tijdelijke opslag en statistische evaluatie van gegevens die niet aan een bepaalde persoon kunnen worden toegekend, dienen uitsluitend voor de beveiliging van het systeem en ter bescherming van gebruikersgegevens (bijv. het vaststellen van mogelijke foutieve links, fouten in programma’s en aanvallen op het systeem) en ter verbetering van ons aanbod (bijv. door vast te stellen welke aanbiedingen van goederen en diensten zeer gewild zijn).

We behouden ons het recht voor om de gegevens uit de serverlogbestanden te gebruiken wanneer op grond van bepaalde concrete feiten een gegrond vermoeden bestaat dat gebruikers onze internetpagina’s in strijd met de wet of een overeenkomst gebruiken, of als doel hebben eventueel overeengekomen tarieven of vergoedingen niet of niet volledig te betalen, voor zover dit voor de gerechtelijke vervolging is vereist.

Andere persoonsgegevens worden niet verzameld, tenzij u deze gegevens vrijwillig verstrekt, bijv. in het kader van een aanvraag, zoekopdracht of bestelling via ons e-mailadres.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden is art.6 lid 1 punt f AVG samen met de bovengenoemde gerechtvaardigde belangen.

5.    Diensten en de daarbij verzamelde persoonsgegevens

Op de HANSA-FLEX-website bieden we uiteenlopende diensten aan waarbij persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

 • Registratie in de HANSA-FLEX online shop ‘shop.hansa-flex.com’
 • ‘Mijn gebruikersaccount’ binnen de HANSA-FLEX online shop ‘shop.hansa-flex.com’
 • Opslag van gegevens en toegang tot de tekst van de overeenkomst
 • Registratie in het HANSA-FLEX-klantenportaal ‘my.hansa-flex.com’
 • ‘Mijn profiel’ binnen het HANSA-FLEX-klantenportaal ‘my.hansa-flex.com’
 • Gebruik van onze X-CODE-databank voor productidentificatie
 • Informatie voor het gebruik van onze configuratie voor de vervaardiging van koppelingen
 • Gebruik van ons terugbelformulier
 • Gebruik van ons contactformulier
 • Gebruik van ons feedbackformulier 
 • Gebruik van ons bestelformulier voor het praktijkhandboek
 • Gebruik van ons bestelformulier voor het adresboek
 • Gebruik van ons bestelformulier voor ons klantenmagazine ‘HYDRAULIC PRESS’

Om gebruik te kunnen maken van deze diensten worden persoonsgegevens van u verzameld die u zelf invoert waardoor u toestemming geeft voor de verwerking ervan. 
De rechtsgrondslag voor dit soort verwerking is art.6 lid 1 punt a AVG. Raadpleeg ook de paragraaf ‘Uw rechten als betrokkene’ in dit privacy beleid.

6.    Sollicitaties

U kunt bij ons solliciteren voor openstaande vacatures, opleidingen, stages voor scholieren en studenten en voor functies voor afgestudeerden (bachelor- of masterdiploma) of een open sollicitatie sturen.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat sollicitaties, met name cv’s, getuigschriften en andere gegevens en documenten die u aan ons verstrekt, met name gevoelige gegevens kunnen bevatten over mentale en lichamelijke gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of politieke partij of over seksuele geaardheid. Houd er verder rekening mee dat de gegevens per e-mail on-versleuteld worden verstuurd en dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot de gegevens of de gegevens vervalst kunnen worden. Indien u in het kader van uw sollicitatie zulke gegevens en documenten per e-mail verstuurt, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij deze gegevens en documenten met het oog op de afhandeling van de sollicitatie mogen verzamelen, verwerken en gebruiken. Het verzamelen, verwerken en het gebruik van deze gegevens en documenten gebeurt in overeenstemming met dit privacy beleid en de geldende wettelijke voorschriften.

Bij sollicitaties met een concrete verwijzing naar een functie (directe sollicitatie) worden uw gegevens en documenten toegankelijk gemaakt voor zowel de betreffende afdeling als de verantwoordelijke HR-afdeling. Bij sollicitaties zonder een concrete verwijzing naar een functie (open sollicitatie) worden uw gegevens en documenten toegankelijk gemaakt voor zowel de centrale HR-afdeling als de decentrale HR-afdeling van onze onderneming, mits de vacatures daar aansluiten op uw profiel. Uw gegevens en documenten worden niet aan derden doorgegeven.

De verstrekte gegevens en documenten worden na een afwijzing uiterlijk vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Dit geldt niet indien het verwijderen niet is toestaan vanwege wettelijke voorschriften of langer bewaren noodzakelijk is vanwege bewijsvoering of indien u heeft ingestemd met een langere bewaartermijn. Daarna worden de resultaten alleen nog in geanonimiseerde vorm, dus zonder de vermelding van uw naam, opgeslagen voor verdere statistische evaluatie. Uit deze verzameling van statistische gegevens kan geen natuurlijke persoon worden herleid en dit dient louter als grondslag voor statistische evaluaties. Wanneer u instemt dat uw sollicitatie in onze databank wordt opgenomen onder de voorwaarde dat de door u verstrekte gegevens en documenten in de toekomst ook bij de invulling van andere vacatures in aanmerking moeten worden genomen, dan worden uw gegevens en documenten twaalf maanden in de sollicitantendatabank opgeslagen en daarna ofwel automatisch verwijderd of alleen nog in geanonimiseerde vorm, dus zonder de vermelding van uw naam, opgeslagen voor verdere statistische evaluatie. Als na uw sollicitatie een contract wordt afgesloten, dan kunnen uw gegevens opgeslagen en gebruikt worden vanwege de gebruikelijke organisatorische en administratieve processen volgens de geldende wettelijke voorschriften.

U kunt te allen tijde uw sollicitatie volledig of gedeeltelijk intrekken. U kunt ook op elk moment verlangen dat alle of sommige van de door u verstrekte gegevens en bestanden uit onze sollicitantendatabank verwijderd of gewijzigd worden. Bepaalde gegevens van uw sollicitatie moeten echter drie maanden worden opgeslagen om wettelijke voorschriften, met name de bewijsplicht uit de Algemene wet inzake gelijke behandeling (AGG), na te komen.

7.    Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het doorgeven van uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden, of als het doorgeven op grond van wettelijke voorschriften uitdrukkelijk toegelaten of voorgeschreven is.

Dienstverleners die zijn betrokken bij de contractafwikkeling
HANSA-FLEX mag in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt b AVG en art. 6 lid 1 punt f AVG de gegevens die in het kader van de uitvoering van een overeenkomst worden verzameld – voor zover dit is vereist – overdragen aan filialen van firma’s, ondernemingen van het concern en aan partnerfirma’s en agentschappen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, en ook aan andere externe dienstverleners waarop wij een beroep doen voor de vervulling van het contract, mits zij zich houden aan het doel van de gegevensverwerking.  Hiertoe behoren met name de transportbedrijven die in opdracht de bestelde goederen leveren en de betalingsinstellingen en betalingsdienstaanbieders die in opdracht de betalingen verwerken, alsmede de filialen die onderhoud, reparaties en andere werkzaamheden en diensten uitvoeren. HANSA-FLEX vestigingen, ondernemingen van het concern, partnerfirma’s / vertegenwoordigingen en overige externe dienstverleners. In deze gevallen sturen wij de gegevens door in overeenstemming met de richtlijnen van de geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming (met name de AVG). De hoeveelheid doorgegeven gegevens wordt tot een minimum beperkt. Deze ondernemingen mogen uw gegevens alleen gebruiken voor orderverwerking en niet voor andere doeleinden, en ze zijn gebonden aan een overeenkomst inzake de verwerking van gegevens met betrekking tot orders volgens art. 28 AVG.

Gebruik van de gegevens voor eigen advies, reclame en marktonderzoek
In overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f AVG mogen wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken voor eigen advies, reclame en marktonderzoek, maar vooral om onze goederen en diensten op de vraag af te stemmen. Natuurlijk kunt u tegen het verzamelen, verwerken en het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden op elk moment met effect voor de toekomst bezwaar maken of uw toestemming herroepen. Wij zullen u dan geen reclame-informatie meer toesturen.

Bovendien behandelen wij de gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Wij zullen deze gegevens noch de inhoud van uw berichten doorgeven aan derden, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het doorgeven van uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden, of als het doorgeven op grond van wettelijke voorschriften uitdrukkelijk toegelaten of voorgeschreven is.

Dit verbod op het doorgeven van gegevens geldt echter niet indien wij op bevel van de bevoegde instanties verplicht zijn om derden, met name overheidsinstanties, in afzonderlijke gevallen informatie over gegevens te verstrekken indien dit vereist is met het oog op strafvervolging, opdat politiediensten van de deelstaten gevaren kunnen afweren, voor het uitvoeren van de wettelijke plichten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van de BRD en de deelstaten, de inlichtingendienst of de militaire contra-inlichtingendienst of de federale recherche in het kader van hun taak om gevaren van het internationale terrorisme af te weren, of intellectuele eigendomsrechten te handhaven en andere in dit verband toepasselijke wettelijke voorschriften. Hiervoor is uw toestemming niet vereist.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend met uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG voor andere doeleinden dan hier beschreven verzameld, verwerkt of gebruikt.

Export en verwerking van gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte
HANSA-FLEX is een wereldwijd opererende onderneming en beheert wereldwijd tal van websites. De gegevens van internetpagina’s voor filialen en ondernemingen van het concern die in Duitsland en in de EU zijn gevestigd, worden uitsluitend opgeslagen op servers in Duitsland of de EU, dit geldt ook voor gegevens die via deze internetpagina’s aan ons worden verstrekt. De gegevens van internetpagina’s voor filialen en ondernemingen van het concern die in landen buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, worden uitsluitend opgeslagen op servers buiten Duitsland en de EU, dit geldt ook voor gegevens die via deze internetpagina’s aan ons worden verstrekt.

Wij mogen de persoonsgegevens die u vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag, zoekopdracht, sollicitatie of bestelling via ons e-mailadres enz., ook doorgeven aan filialen die zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte, ondernemingen van het concern, partnerfirma’s / vertegenwoordigingen en aan andere externe dienstverleners wanneer hiermee een zakelijke en lokale relatie bestaat en het verstrekken van de gegevens vereist is voor de beantwoording/behandeling van een aanvraag, zoekopdracht, sollicitatie, de registratie voor de door HANSA-FLEX aangeboden diensten met verplichte registratie, aanmelding voor onze nieuwsbrief of voor de sluiting, inhoudelijke uitwerking of wijziging en afwikkeling van een overeenkomst over het gebruik van de door HANSA-FLEX aangeboden goederen en diensten met verplichte registratie, voor de aankoop van de door HANSA-FLEX aangeboden goederen en diensten en voor de facturatie.  In dit geval kunnen uw persoonsgegevens ook worden opgeslagen op servers buiten Duitsland of de EU.

Als de ontvanger van de gegevens zijn zetel heeft in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of een verdragsstaat van de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte (EER), dan moet op grond van het recht dat geldt binnen de gemeenschap ervan worden uitgegaan dat een toereikend niveau van gegevensbescherming bij de ontvanger is gegarandeerd. Daarnaast heeft de EU-commissie voor enkele niet-EU-/EER-landen besloten dat hun rechtssysteem een adequaat niveau van gegevensbescherming verzekert, zodat ook bij ontvangers van gegevens die in deze landen zijn gevestigd een toereikend niveau van gegevensbescherming mag worden verondersteld. Hiertoe behoren de volgende landen: Andorra, Argentinië, Australië, de Faeröer, Guernsey, Isle of Man, Israël, Jersey, Canada, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay, VS (Safe Harbor) ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Indien de ontvanger van gegevens zich in een ander land (derde land) dan de hierboven genoemde landen bevindt, hebben wij om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen ofwel met de ontvanger een overeenkomst met EU-modelcontractbepalingen afgesloten, of de ontvanger heeft zich onderworpen aan de Veilige haven beginselen voor ondernemingen in de VS, of wij zijn met de ontvanger regelingen overeengekomen voor de behandeling van persoonsgegevens (bindende bedrijfsvoorschriften).

Het is de gebruiker bekend dat in de landen buiten de Europese Economische Ruimte mogelijkerwijs een lager niveau van gegevensbescherming bestaat dan in de landen van de Europese Unie.

Cookies
Onze internetpagina’s gebruiken op meerdere plaatsen zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een server opslaat op de harde schijf van de computer van de gebruiker en door de internetbrowser van de gebruiker wordt opgeslagen om daar tijdelijk beperkt informatie beschikbaar te houden die nodig is voor het gebruik van de betreffende server. Wij gebruiken cookies om processen binnen de HANSA-FLEX-website te herkennen en aan te sturen en sessiegegevens tijdelijk op te slaan (met name voor de registratie en om uw identiteit te herkennen). Deze cookie is noodzakelijk voor een goede werking van de diensten die we aanbieden op het internetportaal waarvoor registratie vereist is. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, per geval beslissen of u akkoord gaat, of cookies over het algemeen niet accepteren. In de Help-functie van uw internetbrowser staat beschreven hoe u de cookiefunctie van uw internetbrowser kunt instellen. U kunt deze cookie niet accepteren, maar dit zal leiden tot systeemfouten die wij niet kunnen verhelpen of corrigeren. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Deze worden automatisch verwijderd nadat u de website verlaat. Onze cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of vergelijkbare malware.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is art.6 lid 1 punt f AVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art.6 lid 1 punt f AVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies voor analyse is art.6 lid 1 punt a AVG.

Nieuwsbrief
Wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig. U kunt zich aanmelden door uw e-mailadres op te geven via het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief. In dit geval sturen wij een e-mail met een activeringslink naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven om uw aanmelding te bevestigen (dubbele opt-in procedure). Hiermee garanderen wij dat u de daadwerkelijke eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord bent met het ontvangen van de nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres en de datum van aanmelding op. Deze opslag dient louter als bewijs voor het geval dat een derde een e-mailadres misbruikt en zich aanmeldt voor de nieuwsbrief zonder kennis van de gemachtigde. Na aanmelding zullen wij u dan met onregelmatige intervallen informeren over onze onderneming en ons aanbod van goederen en diensten.
Bij een statistische evaluatie van het leesgedrag wordt slechts vastgesteld of de ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en op de links hebben geklikt. Dit is een functie die wij alleen gebruiken om de activiteiten van gebruikers te controleren en aan de hand daarvan te optimaliseren. Om die reden bevat de nieuwsbrief een zogenaamd ‘web-baken’, een pixelbestand dat bij het openen van de nieuwsbrief door onze server wordt opgevraagd.
De rechtsgrondslag hiervoor is art.6 lid 1 punt f AVG samen met de bovengenoemde gerechtvaardigde belangen.

Natuurlijk kunt u tegen het verzamelen, verwerken en het gebruik van uw e-mailadres voor het sturen van onze nieuwsbrief met effect voor de toekomst bezwaar maken of uw toestemming herroepen. Het herroepen is mogelijk via een link in de nieuwsbrieven zelf of door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactmogelijkheden. Wij zullen u dan geen nieuwsbrief meer toesturen.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en gebruikt kunnen worden om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter eerst afgekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar afgekort. Wij wijzen u erop dat de IP-anonimisering op deze website actief is. Op deze website is Google Analytics uitgebreid met de code ‘gat._anonymizeIp()’ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en internet aan de websitebeheerder te verlenen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgedragen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt weigeren om de cookies op te slaan door middel van de juiste instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens die ook betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de volgende beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout of (met name bij mobiele apparaten) op deze link klikken, waardoor een opt-out cookie wordt geplaatst die voorkomt dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: 
www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html
Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij gebruik van Google Analytics naar:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder:
http://www.google.com/policies/privacy/

Sociaal media plug-ins/advertenties
Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van sociaal media plug-ins of advertenties van reclamepartners die hun eigen cookies kunnen gebruiken.

Opslag van bankgegevens
Indien wij als betalingswijze incassomachtiging aanbieden en hiervoor geen betalingsdienstaanbieder gebruiken, dan verplicht de gebruiker die kiest voor deze betalingswijze zich ertoe om HANSA-FLEX een geldige incassomachtiging voor zijn bankrekening te verstrekken. De gebruiker moet hierbij onder meer de volgende gegevens verstrekken:

 • Rekeninghouder
 • Rekeningnummer
 • Naam van de bank
 • Bankcode

De bankgegevens kunnen nooit en te nimmer worden ingezien door andere gebruikers.

Internetbetalingssystemen
Wij wijzen erop dat voor de betaling van onze internetaanbiedingen naast andere betalingswijzen in sommige gevallen ook internetbetalingssystemen worden aangeboden waarbij de aanbieders mogelijk buiten de EU zijn gevestigd. Deze ondernemingen kunnen daarbij gegevens van gebruikers die een bestelling plaatsen opslaan op servers buiten de EU. Wij hebben hier geen invloed op.

8.    Bescherming van kinderen en jongeren
Wij vinden het belangrijk om de privacy van kinderen en jongeren te beschermen. Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van hun wettige vertegenwoordiger geen persoonsgegevens overdragen aan onze website. Wij zullen geen informatie verzamelen, verwerken en gebruiken van personen waarvan ons bekend is dat deze jonger zijn dan 16 jaar, zonder daarvoor de aantoonbare toestemming te hebben ingewonnen van de wettige vertegenwoordiger.

9.    Gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens worden zowel bij de registratie voor door ons aangeboden diensten met verplichte registratie als bij de aanmelding voor de interne gebruikerservice en de online shop op shop.hansa-flex.com en het klantenportaal op my.hansa-flex.com versleuteld door middel van een SSL-certificaat (2048 bits) overgedragen via internet. Wij beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk. De toegang tot uw account in de interne gebruikersservice van de online shop op shop.hansa-flex.com en het klantenportaal op my.hansa-flex.com is alleen mogelijk na invoer van uw wachtwoord. U moet uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten als u de communicatie met ons heeft beëindigd, met name wanneer u de computer deelt met anderen.

10. Externe links en inhoud
De inhoud van onze internetpagina’s is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen garantie bieden voor actualiteit en volledigheid. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor eigen inhoud, niet voor externe inhoud. Voor aanvullende informatie vindt u op onze website links die verwijzen naar websites van derden. Wij hebben alle externe links gecontroleerd op inhoud die in strijd is met de wet en op dat moment viel die niet te herkennen. Met betrekking tot inhoud van derden bestaat geen algemene bewakings- en controleplicht. Wanneer we kennisnemen van inhoud die in strijd is met de wet, controleren wij deze links meteen en worden ze indien nodig onmiddellijk verwijderd. Externe links worden altijd geopend in een nieuw browservenster.